Leerling­begeleiding

De mentor als spil in de begeleiding
De mentor speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van leerlingen. Hij werkt samen met de leerling en zijn ouders om het beste uit de leerling te halen en heeft een signaalfunctie.
In de wekelijkse mentorles besteedt hij aandacht aan studievaardigheden (Leren leren), de sociaalemotionele ontwikkeling (Leren leven) en loopbaanoriëntatie (Leren kiezen).

Extra zorg en ondersteuning
De Rientjes Mavo is een kleinschalige, overzichtelijke school, met oog voor alle leerlingen. Voor leerlingen die wat extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben, zijn enkele docenten opgeleid om hier op een handelingsgerichte manier invulling aan te geven.

Rientjes ontwikkelplan
Aan het begin van elk schooljaar stelt de leerling samen met de mentor en de ouders een persoonlijk ontwikkelplan op. In dit plan staan concrete persoonlijke doelen waar de leerling aan wil gaan werken gedurende het schooljaar. Het gaat om doelen op het gebied van leren leven (sociaal- emotionele ontwikkeling), leren leren (cognitieve ontwikkeling) en leren proberen (talentontwikkeling).
Op deze manier stimuleren we de brede ontwikkeling van de leerlingen.

Ontwikkelingsperspectiefplan
Heeft een leerling extra ondersteuning nodig, dan leggen wij samen met de leerling en zijn ouders de onderwijsbehoeftes vast in een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Het OPP biedt een handelingsgerichte werkwijze. Planmatig wordt er gewerkt aan korte- en langetermijndoelen. De mentor en/of vakdocent is er om extra ondersteuning te bieden. Is deze ondersteuning ontoereikend, dan doen we een beroep op het ondersteuningsteam van de Rientjes Mavo.

Ondersteuningsteam: intern en extern
Het ondersteuningsteam werkt handelingsgericht om elke leerling optimale kansen te bieden om tot ontplooiing te komen. Zij werkt in de pedagogische driehoek ‘school’, ‘ouders’ en ‘kind’, vanuit de volgende principes:

  • De ondersteuningsbehoeften van de leerling staan centraal, met aandacht voor de positieve aspecten, de kracht van de leerling;
  • Er wordt transparant, systematisch en doelgericht gewerkt;
  • Er is afstemming en samenwerking tussen alle betrokkenen;
  • De ondersteuning is zoveel mogelijk geïntegreerd in de reguliere lespraktijk. Noodzakelijke ondersteuning buiten de lessituatie om is in principe van tijdelijke aard en is altijd gericht op een zo goed mogelijk functioneren in het reguliere onderwijsprogramma. Daarbij wordt aangesloten bij de visie van het samenwerkingsverband Sterk VO van de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht.

Ons interne ondersteuningsteam bestaat uit gespecialiseerde docenten, bijvoorbeeld op het gebied van dyslexie, autisme of rekenen. Zij bieden basisondersteuning. Als ook de ondersteuning van het interne team niet toereikend is voor een leerling, kunnen wij een basisplus-arrangement aanvragen bij het samenwerkingsverband Sterk VO. De leerling kan dan voor een langere periode ondersteund worden door een persoonlijk begeleider. Door dit maatwerk is Passend Onderwijs veelal mogelijk voor deze leerlingen. Hierbij is het externe ondersteuningsteam betrokken, ook wel de kernpartners genoemd. Het team bestaat uit de volgende personen:

  • begeleider Passend Onderwijs van Sterk VO
  • jeugdarts
  • leerplichtambtenaar
  • schoolmaatschappelijk werker

Samen zitten zij in het ZorgAdviesTeam (ZAT). Op onze school is regelmatig groot overleg. Alle betrokkenen gaan dan in gesprek om de ondersteuning op elkaar af te stemmen. Het streven daarbij is één kind, één gezin, één plan. De zorgcoördinator, die voorzitter is van het ZAT, verbindt alle betrokkenen en monitort de passende ondersteuning.