Visie en Missie

Wie zijn wij en waar staan we voor?

De Rientjes Mavo is een kleinschalige school voor vmbo-TL. Onze slogan is Ik zie je op de Rientjes! Wij bieden onderdak aan ruim 400 leerlingen die uit Maarssen komen, maar voor een belangrijk deel ook uit de regio: Breukelen, Loenen, Kockengen, Vleuten en De Meern.
Samen met RSG Broklede in Breukelen (havo/vwo) valt de Rientjes Mavo onder het bestuur van Stichting VO De Vechtstreek.

Bedoeling

Op de Rientjes Mavo zetten we ons actief in voor een leef- en werkomgeving waar leerlingen hun diploma halen, zich veilig voelen en waar zij zich stapsgewijs kunnen ontwikkelen. Wij willen dat zij uiteindelijk zelfbewust en bewust van de omgeving een sterke positie innemen in onze samenleving en daar een waardevolle bijdrage aan leveren.

Pijlers

Op de Rientjes Mavo staan 4 pijlers centraal

 • Je mag er zijn; laat jezelf zien en horen!
 • Wees nieuwsgierig; stel vragen en bedenk creatieve oplossingen!
 • We bouwen voort op wat goed gaat en leren van onze fouten.
 • We doen het samen; vraag hulp en geef hulp!
In de les
 • De Rientjes Mavo neemt nieuwe didactische uitdagingen serieus. Docenten houden rekening met verschillen in leerstijlen van groepen leerlingen en hanteren activerende werkvormen, die de leer- en prestatiemotivatie vergroten.
 • Docenten differentiëren in de les: ondersteunen waar nodig en uitdagen waar kan.
 • Een les bevat elementen van opbrengst gericht werken. In de les worden ICT-mogelijkheden om de leeropbrengst te optimaliseren zo goed mogelijk benut.
 • Gebruik van nieuwe moderne media in de lessen wordt gestimuleerd, waarbij de docent de motor van het onderwijs blijft.
 • Zorg en begeleiding zijn zoveel mogelijk geïntegreerd binnen de reguliere lespraktijk. Mentorlessen, vakhulp, huiswerkbegeleiding op school zijn hiervan voorbeelden. Noodzakelijke extra zorg en begeleiding buiten de lessituatie om is van tijdelijke aard en altijd gericht op een zo goed mogelijk kunnen functioneren binnen het reguliere onderwijsprogramma.
Op school
 • De Rientjes Mavo is transparant over de inzet en prestaties van de leerlingen en de medewerkers; hanteert duidelijke verwachtingen over wederzijdse inspanningen en stimuleert een klimaat van directe aanspreekbaarheid hierover.
 • De leerling, de school en de ouders zijn samen betrokken bij en verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het welbevinden van de leerling.
 • De Rientjes Mavo biedt een leeromgeving waarbij respect, aandacht voor het individu, goede omgangsvormen, structuur, vertrouwen en veiligheid sleutelbegrippen zijn. Dit vergt elke dag inspanning van zowel de leerlingen als de medewerkers. De kleinschaligheid van de school en de hoge mate van betrokkenheid van iedereen versterken deze houding.