Verlof aanvragen

Wanneer u een vrije dag wilt aanvragen voor uw kind (bv. voor een uitvaart, bruiloft of huwelijksjubileum), kunt u een mail sturen aan de afdelingsleider leerjaar 1 en 2 (j.van.de.voort@rientjesmavo.nl), leerjaar 3 (n.bos@rientjesmavo.nl) of leerjaar 4 (s.van.leeuwen@rientjesmavo.nl)

Bezoek de dokter, specialist, tandarts of orthodontist bij voorkeur buiten schooltijden om. Is dit niet mogelijk, meldt u dit dat dan s.v.p. vooraf per telefoon (0346-561360).

Bij ongeoorloofd verzuim of te laat komen, nemen wij maatregelen. Bij herhaling melden wij dit bij de leerplichtambtenaar. Spijbelt een leerling, dan wordt de gemiste lestijd dubbel ingehaald. De school vraagt ouders erop toe te zien dat een leerling op tijd van huis vertrekt.