Verlof aanvragen

Bezoek de dokter, specialist, tandarts of orthodontist bij voorkeur buiten schooltijden om. Is dit niet mogelijk, dan moet u dit vooraf telefonisch melden (0346-561360) of een briefje meegeven aan uw kind. De school brengt ouders op de hoogte als een leerling niet op school is gekomen en neemt maatregelen.

Ook bij ongeoorloofd te laat komen, nemen wij maatregelen. Bij herhaling van ongeoorloofd verzuim en/of te laat komen, melden wij dit bij de leerplichtambtenaar. Spijbelt een leerling, dan wordt de gemiste lestijd dubbel ingehaald. De school vraagt ouders erop toe te zien dat een leerling op tijd van huis vertrekt.

Wanneer u een vrije dag wilt aanvragen voor uw kind (bv. voor een uitvaart, bruiloft of huwelijksjubileum), kunt u een mail sturen aan de afdelingsleider onderbouw (j.van.de.voort@rientjesmavo.nl) of bovenbouw (s.van.leeuwen@rientjesmavo.nl)